Skip to main content

Apokopirati značenje

šta znači Apokopirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Apokopirati (od grčke reči: apo-kopto odsečem) skratiti reč na kraju izostavljanjem jednog glasa ili više glasova; skratiti, skraći-vati.

Reč Apokopirati sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. апо-копто одсечем) скратити реч на крају изостављањем једног гласа или више гласова; скратити, скраћи-вати.


Apopatura kuz. predudar; vezivanje, slivanje tonova. ...
Apohromatičan opt. kaže se za sistem sočiva kod koga su tri boje sjedinjene u jed...
Apohromat opt. objek-tiv za mikroskope sa potrebnim okulari-ma koji otklanja ...
Apohometrija merenje odstojanja, razdaljine. ...
Apoftegmatičan u obliku duhovite izreke, kratak a misaon, duhovit. ...
Apoftegma kratka i duhovita izreka, misao, poslovica; up. sentencija....
Sve reči na slovo a