Skip to main content

Apokrifan

Šta znači Apokrifan


Apokrifan značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Apokrifan (od grčke reči: apokrypto skrivam) nesiguran, sumnjiv, nepravi, lažan, podmetnut, mračan s obzirom na svoje poreklo; apokrifni spisi spisi ili knjige koje crkva ne priznaje kao prave (za razliku od kanonskih); takođe: dela nepoznatih pisaca.

Reč Apokrifan napisana unazad: nafirkopa

Apokrifan se sastoji od 9 slova.

sta je Apokrifan

Slično:
Šta znači Apopatura kuz. predudar; vezivanje, slivanje tonova. ...
Šta znači Apohromatičan opt. kaže se za sistem sočiva kod koga su tri boje sjedin...
Šta znači Apohromat opt. objek-tiv za mikroskope sa potrebnim okulari-ma koji ...
Šta znači Apohometrija merenje odstojanja, razdaljine. ...
Šta znači Apoftegmatičan u obliku duhovite izreke, kratak a misaon, duhovit. ...
Šta znači Apoftegma kratka i duhovita izreka, misao, poslovica; up. sentencija....