Skip to main content

Apokriza značenje

šta znači Apokriza

Na latinici: Definicija i značenje reči Apokriza (od grčke reči: apo-krinomai obavestim, odgovorim) 2. odgovor, odluka, rešenje, obaveštenje.

Reč Apokriza sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. апо-криномаи обавестим, одговорим) 2. одговор, одлука, решење, обавештење.


Apopatura kuz. predudar; vezivanje, slivanje tonova. ...
Apohromatičan opt. kaže se za sistem sočiva kod koga su tri boje sjedinjene u jed...
Apohromat opt. objek-tiv za mikroskope sa potrebnim okulari-ma koji otklanja ...
Apohometrija merenje odstojanja, razdaljine. ...
Apoftegmatičan u obliku duhovite izreke, kratak a misaon, duhovit. ...
Apoftegma kratka i duhovita izreka, misao, poslovica; up. sentencija....
Sve reči na slovo a