Skip to main content

Apokrizijar značenje

šta znači Apokrizijar

Na latinici: Definicija i značenje reči Apokrizijar (od grčke reči: apo-krinomai) „onaj koji treba da govori i da odgovara", od IV veka titula biskupskog, naročito rimskog, poslanika na carskom dvoru u Carigradu; na franačkom dvoru: titula najvišeg sveštenika koji je, u isto vreme, bio i vrhovni starešina dvorske kancelarije.

Reč Apokrizijar sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. апо-криномаи) „онај који треба да говори и да одговара", од ИВ века титула бискупског, нарочито римског, посланика на царском двору у Цариграду; на франачком двору: титула највишег свештеника који је, у исто време, био и врховни старешина дворске канцеларије.


Apopatura kuz. predudar; vezivanje, slivanje tonova. ...
Apohromatičan opt. kaže se za sistem sočiva kod koga su tri boje sjedinjene u jed...
Apohromat opt. objek-tiv za mikroskope sa potrebnim okulari-ma koji otklanja ...
Apohometrija merenje odstojanja, razdaljine. ...
Apoftegmatičan u obliku duhovite izreke, kratak a misaon, duhovit. ...
Apoftegma kratka i duhovita izreka, misao, poslovica; up. sentencija....
Sve reči na slovo a