Skip to main content

Apokspa značenje

šta znači Apokspa

Na latinici: Definicija i značenje reči Apokspa (od grčke reči: apo-kopte odsecanje, odrezivanje)gramatika: izostavljanje poslednjeg slova ili sloga neke reči.

Reč Apokspa sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. апо-копте одсецање, одрезивање) грам. изостављање последњег слова или слога неке речи.


Apopatura kuz. predudar; vezivanje, slivanje tonova. ...
Apohromatičan opt. kaže se za sistem sočiva kod koga su tri boje sjedinjene u jed...
Apohromat opt. objek-tiv za mikroskope sa potrebnim okulari-ma koji otklanja ...
Apohometrija merenje odstojanja, razdaljine. ...
Apoftegmatičan u obliku duhovite izreke, kratak a misaon, duhovit. ...
Apoftegma kratka i duhovita izreka, misao, poslovica; up. sentencija....
Sve reči na slovo a