Skip to main content

Apolepsa značenje

šta znači Apolepsa

Na latinici: Definicija i značenje reči Apolepsa (od grčke reči: apolepsis zadržavanje, arolambano zadržavam, sprečavam)medicina: pret .sid (ili: smetnja, poremećaj, prestanak, izostanak) neke organske funkcije, npr. disanja, govora, bila.

Reč Apolepsa sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. аполепсис задржавање, ароламбано задржавам, спречавам) мед. прет .сид (или: сметња, поремећај, престанак, изостанак) неке органске функције, нпр. дисања, говора, била.


Apopatura kuz. predudar; vezivanje, slivanje tonova. ...
Apohromatičan opt. kaže se za sistem sočiva kod koga su tri boje sjedinjene u jed...
Apohromat opt. objek-tiv za mikroskope sa potrebnim okulari-ma koji otklanja ...
Apohometrija merenje odstojanja, razdaljine. ...
Apoftegmatičan u obliku duhovite izreke, kratak a misaon, duhovit. ...
Apoftegma kratka i duhovita izreka, misao, poslovica; up. sentencija....
Sve reči na slovo a