Skip to main content

Apolitoza značenje

šta znači Apolitoza

Na latinici: Definicija i značenje reči Apolitoza (od grčke reči: apolithyo skameniti) kol. skamenjavanje, pretvaranje u kamen.

Reč Apolitoza sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. аполитхyо скаменити) кол. скамењавање, претварање у камен.


Apopatura kuz. predudar; vezivanje, slivanje tonova. ...
Apohromatičan opt. kaže se za sistem sočiva kod koga su tri boje sjedinjene u jed...
Apohromat opt. objek-tiv za mikroskope sa potrebnim okulari-ma koji otklanja ...
Apohometrija merenje odstojanja, razdaljine. ...
Apoftegmatičan u obliku duhovite izreke, kratak a misaon, duhovit. ...
Apoftegma kratka i duhovita izreka, misao, poslovica; up. sentencija....
Sve reči na slovo a