Skip to main content

Apoliza značenje

šta znači Apoliza

Na latinici: Definicija i značenje reči Apoliza (od grčke reči: apo-lysis odvajanje) otpust vernih u grčko j pravoslavno j crkvi;medicina: odvajanje.

Reč Apoliza sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. апо-лyсис одвајање) отпуст верних у грчко ј православно ј цркви; мед. одвајање.


Apopatura kuz. predudar; vezivanje, slivanje tonova. ...
Apohromatičan opt. kaže se za sistem sočiva kod koga su tri boje sjedinjene u jed...
Apohromat opt. objek-tiv za mikroskope sa potrebnim okulari-ma koji otklanja ...
Apohometrija merenje odstojanja, razdaljine. ...
Apoftegmatičan u obliku duhovite izreke, kratak a misaon, duhovit. ...
Apoftegma kratka i duhovita izreka, misao, poslovica; up. sentencija....
Sve reči na slovo a