Skip to main content

Apolog značenje

šta znači Apolog

Na latinici: Definicija i značenje reči Apolog (od grčke reči: apćlogos priča) poet. poučna pričina, poređenje u priči, izmišljena priča kojoj je cilj da predoči neku moralnu istinu ili pouku.

Reč Apolog sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (грч. апћлогос прича) поет. поучна причина, поређење у причи, измишљена прича којој је циљ да предочи неку моралну истину или поуку.


Apopatura kuz. predudar; vezivanje, slivanje tonova. ...
Apohromatičan opt. kaže se za sistem sočiva kod koga su tri boje sjedinjene u jed...
Apohromat opt. objek-tiv za mikroskope sa potrebnim okulari-ma koji otklanja ...
Apohometrija merenje odstojanja, razdaljine. ...
Apoftegmatičan u obliku duhovite izreke, kratak a misaon, duhovit. ...
Apoftegma kratka i duhovita izreka, misao, poslovica; up. sentencija....
Sve reči na slovo a