Skip to main content

Apologema značenje

šta znači Apologema

Na latinici: Definicija i značenje reči Apologema (od grčke reči: apolćgema) odbrana, odbrambena tačka.

Reč Apologema sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. аполћгема) одбрана, одбрамбена тачка.


Apopatura kuz. predudar; vezivanje, slivanje tonova. ...
Apohromatičan opt. kaže se za sistem sočiva kod koga su tri boje sjedinjene u jed...
Apohromat opt. objek-tiv za mikroskope sa potrebnim okulari-ma koji otklanja ...
Apohometrija merenje odstojanja, razdaljine. ...
Apoftegmatičan u obliku duhovite izreke, kratak a misaon, duhovit. ...
Apoftegma kratka i duhovita izreka, misao, poslovica; up. sentencija....
Sve reči na slovo a