Skip to main content

Apologet značenje

šta znači Apologet

Na latinici: Definicija i značenje reči Apologet (od grčke reči: apologetikćs) onaj koji govori ili piše odbranu, branilac; naročito: branilac hrišćanstva od napada never-ničkih i jevrejskih.

Reč Apologet sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. апологетикћс) онај који говори или пише одбрану, бранилац; нарочито: бранилац хришћанства од напада невер-ничких и јеврејских.


Apopatura kuz. predudar; vezivanje, slivanje tonova. ...
Apohromatičan opt. kaže se za sistem sočiva kod koga su tri boje sjedinjene u jed...
Apohromat opt. objek-tiv za mikroskope sa potrebnim okulari-ma koji otklanja ...
Apohometrija merenje odstojanja, razdaljine. ...
Apoftegmatičan u obliku duhovite izreke, kratak a misaon, duhovit. ...
Apoftegma kratka i duhovita izreka, misao, poslovica; up. sentencija....
Sve reči na slovo a