Skip to main content

Apologetičan značenje

šta znači Apologetičan

Na latinici: Definicija i značenje reči Apologetičan (od grčke reči: apologeomai) odbramben govor i dr., koji ima karakter odbrane, npr. spis.

Reč Apologetičan sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. апологеомаи) одбрамбен говор и др., који има карактер одбране, нпр. спис.


Apopatura kuz. predudar; vezivanje, slivanje tonova. ...
Apohromatičan opt. kaže se za sistem sočiva kod koga su tri boje sjedinjene u jed...
Apohromat opt. objek-tiv za mikroskope sa potrebnim okulari-ma koji otklanja ...
Apohometrija merenje odstojanja, razdaljine. ...
Apoftegmatičan u obliku duhovite izreke, kratak a misaon, duhovit. ...
Apoftegma kratka i duhovita izreka, misao, poslovica; up. sentencija....
Sve reči na slovo a