Skip to main content

Apologetika značenje

šta znači Apologetika

Na latinici: Definicija i značenje reči Apologetika (od grčke reči: apologeomai branim)teologija: nauka o tome kako treba braniti veru, naročito hrišćanske učenje.

Reč Apologetika sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. апологеомаи браним) теол. наука о томе како треба бранити веру, нарочито хришћанске учење.


Apopatura kuz. predudar; vezivanje, slivanje tonova. ...
Apohromatičan opt. kaže se za sistem sočiva kod koga su tri boje sjedinjene u jed...
Apohromat opt. objek-tiv za mikroskope sa potrebnim okulari-ma koji otklanja ...
Apohometrija merenje odstojanja, razdaljine. ...
Apoftegmatičan u obliku duhovite izreke, kratak a misaon, duhovit. ...
Apoftegma kratka i duhovita izreka, misao, poslovica; up. sentencija....
Sve reči na slovo a