Skip to main content

Apologija značenje

šta znači Apologija

Na latinici: Definicija i značenje reči Apologija (od grčke reči: apologfa) odbrana, odbrambeni govor ili spis u korist nekog čoveka ili učenja.

Reč Apologija sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. апологфа) одбрана, одбрамбени говор или спис у корист неког човека или учења.


Apopatura kuz. predudar; vezivanje, slivanje tonova. ...
Apohromatičan opt. kaže se za sistem sočiva kod koga su tri boje sjedinjene u jed...
Apohromat opt. objek-tiv za mikroskope sa potrebnim okulari-ma koji otklanja ...
Apohometrija merenje odstojanja, razdaljine. ...
Apoftegmatičan u obliku duhovite izreke, kratak a misaon, duhovit. ...
Apoftegma kratka i duhovita izreka, misao, poslovica; up. sentencija....
Sve reči na slovo a