Skip to main content

Apologizirati značenje

šta znači Apologizirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Apologizirati (od grčke reči: apologeomai) braniti, zauzimati se za, držati odbrambeni govor.

Reč Apologizirati sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. апологеомаи) бранити, заузимати се за, држати одбрамбени говор.


Apopatura kuz. predudar; vezivanje, slivanje tonova. ...
Apohromatičan opt. kaže se za sistem sočiva kod koga su tri boje sjedinjene u jed...
Apohromat opt. objek-tiv za mikroskope sa potrebnim okulari-ma koji otklanja ...
Apohometrija merenje odstojanja, razdaljine. ...
Apoftegmatičan u obliku duhovite izreke, kratak a misaon, duhovit. ...
Apoftegma kratka i duhovita izreka, misao, poslovica; up. sentencija....
Sve reči na slovo a