Skip to main content

Apolonikon značenje

šta znači Apolonikon

Na latinici: Definicija i značenje reči Apolonikon (od grčke reči: Apollon) muzički instrumenat, sličan orguljama, pronađen 1828. u Engleskoj.

Reč Apolonikon sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. Аполлон) музички инструменат, сличан оргуљама, пронађен 1828. у Енглеској.


Apopatura kuz. predudar; vezivanje, slivanje tonova. ...
Apohromatičan opt. kaže se za sistem sočiva kod koga su tri boje sjedinjene u jed...
Apohromat opt. objek-tiv za mikroskope sa potrebnim okulari-ma koji otklanja ...
Apohometrija merenje odstojanja, razdaljine. ...
Apoftegmatičan u obliku duhovite izreke, kratak a misaon, duhovit. ...
Apoftegma kratka i duhovita izreka, misao, poslovica; up. sentencija....
Sve reči na slovo a