Skip to main content

Apolonion značenje

šta znači Apolonion

Na latinici: Definicija i značenje reči Apolonion (od grčke reči: Apollon) nuz. vrsta fortepi-jana, pronađena u Darmštatu.

Reč Apolonion sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. Аполлон) нуз. врста фортепи-јана, пронађена у Дармштату.


Apopatura kuz. predudar; vezivanje, slivanje tonova. ...
Apohromatičan opt. kaže se za sistem sočiva kod koga su tri boje sjedinjene u jed...
Apohromat opt. objek-tiv za mikroskope sa potrebnim okulari-ma koji otklanja ...
Apohometrija merenje odstojanja, razdaljine. ...
Apoftegmatičan u obliku duhovite izreke, kratak a misaon, duhovit. ...
Apoftegma kratka i duhovita izreka, misao, poslovica; up. sentencija....
Sve reči na slovo a