Skip to main content

Apomiksija značenje

šta znači Apomiksija

Na latinici: Definicija i značenje reči Apomiksija (od grčke reči: arb, mixis mešanje, sparivanje)zoologija: razmnožavanje bez oplođavanja putem partenogeneze ili apogamije.

Reč Apomiksija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. арб, миxис мешање, спаривање) зоол. размножавање без оплођавања путем партеногенезе или апогамије.


Apopatura kuz. predudar; vezivanje, slivanje tonova. ...
Apohromatičan opt. kaže se za sistem sočiva kod koga su tri boje sjedinjene u jed...
Apohromat opt. objek-tiv za mikroskope sa potrebnim okulari-ma koji otklanja ...
Apohometrija merenje odstojanja, razdaljine. ...
Apoftegmatičan u obliku duhovite izreke, kratak a misaon, duhovit. ...
Apoftegma kratka i duhovita izreka, misao, poslovica; up. sentencija....
Sve reči na slovo a