Skip to main content

Aponeuroza značenje

šta znači Aponeuroza

Na latinici: Definicija i značenje reči Aponeuroza (od grčke reči: arb, neuron žila; živac)anatomija: babušina, beličasta čvrsta i jako otporna opna koja obavija, poput navlake, mišiće, grupe mišića i cele udove; sastavljena je od vezivnog žiličastog tkiva

Reč Aponeuroza sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. арб, неурон жила; живац) знат. бабушина, беличаста чврста и јако отпорна опна која обавија, попут навлаке, мишиће, групе мишића и целе удове; састављена је од везивног жиличастог ткива


Apopatura kuz. predudar; vezivanje, slivanje tonova. ...
Apohromatičan opt. kaže se za sistem sočiva kod koga su tri boje sjedinjene u jed...
Apohromat opt. objek-tiv za mikroskope sa potrebnim okulari-ma koji otklanja ...
Apohometrija merenje odstojanja, razdaljine. ...
Apoftegmatičan u obliku duhovite izreke, kratak a misaon, duhovit. ...
Apoftegma kratka i duhovita izreka, misao, poslovica; up. sentencija....
Sve reči na slovo a