Skip to main content

Apopleksija

Šta znači Apopleksija


Apopleksija značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Apopleksija (od grčke reči: apoplexia) ned. naprasan prekid delatnosti nekog važnog organa (pluća, srca ili mozga) redovno praćen onesvešćenjem, kaplja.

Reč Apopleksija napisana unazad: ajiskelpopa

Apopleksija se sastoji od 11 slova.

sta je Apopleksija

Slično:
Šta znači Apopatura kuz. predudar; vezivanje, slivanje tonova. ...
Šta znači Apohromatičan opt. kaže se za sistem sočiva kod koga su tri boje sjedin...
Šta znači Apohromat opt. objek-tiv za mikroskope sa potrebnim okulari-ma koji ...
Šta znači Apohometrija merenje odstojanja, razdaljine. ...
Šta znači Apoftegmatičan u obliku duhovite izreke, kratak a misaon, duhovit. ...
Šta znači Apoftegma kratka i duhovita izreka, misao, poslovica; up. sentencija....