Skip to main content

Apoplektičan značenje

šta znači Apoplektičan

Na latinici: Definicija i značenje reči Apoplektičan (od grčke reči: apoplesso udarcem oduzmem) ned. sličan kaplji, krvokapni; sklon kaplji; apoplektična sredstva sredstva protiv kaplje; apoplektični habitus telesni sastav sklon kaplji.

Reč Apoplektičan sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. апоплессо ударцем одузмем) нед. сличан капљи, крвокапни; склон капљи; апоплектична средства средства против капље; апоплектични хабитус телесни састав склон капљи.


Apopatura kuz. predudar; vezivanje, slivanje tonova. ...
Apohromatičan opt. kaže se za sistem sočiva kod koga su tri boje sjedinjene u jed...
Apohromat opt. objek-tiv za mikroskope sa potrebnim okulari-ma koji otklanja ...
Apohometrija merenje odstojanja, razdaljine. ...
Apoftegmatičan u obliku duhovite izreke, kratak a misaon, duhovit. ...
Apoftegma kratka i duhovita izreka, misao, poslovica; up. sentencija....
Sve reči na slovo a