Skip to main content

Apoplektičar značenje

šta znači Apoplektičar

Na latinici: Definicija i značenje reči Apoplektičar (od grčke reči: apoplšsso udarcem oduzmem)medicina: onaj koji je sklon kaplji

Reč Apoplektičar sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. апоплшссо ударцем одузмем) мед. онај који је склон капљи


Apopatura kuz. predudar; vezivanje, slivanje tonova. ...
Apohromatičan opt. kaže se za sistem sočiva kod koga su tri boje sjedinjene u jed...
Apohromat opt. objek-tiv za mikroskope sa potrebnim okulari-ma koji otklanja ...
Apohometrija merenje odstojanja, razdaljine. ...
Apoftegmatičan u obliku duhovite izreke, kratak a misaon, duhovit. ...
Apoftegma kratka i duhovita izreka, misao, poslovica; up. sentencija....
Sve reči na slovo a