Skip to main content

Aporem značenje

šta znači Aporem

Na latinici: Definicija i značenje reči Aporem (od grčke reči: apćrema, arogsb u zabuni sam) sumnja, teškoća, težak zadatak; logička teškoća, sporno pitanje; popuštanje dvaju suprotnih sudova u spornom pitanju; aporizma

Reč Aporem sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (грч. апћрема, арогсб у забуни сам) сумња, тешкоћа, тежак задатак; логичка тешкоћа, спорно питање; попуштање двају супротних судова у спорном питању; апоризма


Apopatura kuz. predudar; vezivanje, slivanje tonova. ...
Apohromatičan opt. kaže se za sistem sočiva kod koga su tri boje sjedinjene u jed...
Apohromat opt. objek-tiv za mikroskope sa potrebnim okulari-ma koji otklanja ...
Apohometrija merenje odstojanja, razdaljine. ...
Apoftegmatičan u obliku duhovite izreke, kratak a misaon, duhovit. ...
Apoftegma kratka i duhovita izreka, misao, poslovica; up. sentencija....
Sve reči na slovo a