Skip to main content

Aporematičan značenje

šta znači Aporematičan

Na latinici: Definicija i značenje reči Aporematičan (od grčke reči: arogeb) zagonetan, težak za razumevanje, nejasan.

Reč Aporematičan sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. арогеб) загонетан, тежак за разумевање, нејасан.


Apopatura kuz. predudar; vezivanje, slivanje tonova. ...
Apohromatičan opt. kaže se za sistem sočiva kod koga su tri boje sjedinjene u jed...
Apohromat opt. objek-tiv za mikroskope sa potrebnim okulari-ma koji otklanja ...
Apohometrija merenje odstojanja, razdaljine. ...
Apoftegmatičan u obliku duhovite izreke, kratak a misaon, duhovit. ...
Apoftegma kratka i duhovita izreka, misao, poslovica; up. sentencija....
Sve reči na slovo a