Skip to main content

Aporeta značenje

šta znači Aporeta

Na latinici: Definicija i značenje reči Aporeta (od grčke reči: a-poreutos neprohodan, neprolazan) pl. stvari zabranjene za izvoz, roba zabranjena za izvoženje.

Reč Aporeta sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. а-пореутос непроходан, непролазан) пл. ствари забрањене за извоз, роба забрањена за извожење.


Apopatura kuz. predudar; vezivanje, slivanje tonova. ...
Apohromatičan opt. kaže se za sistem sočiva kod koga su tri boje sjedinjene u jed...
Apohromat opt. objek-tiv za mikroskope sa potrebnim okulari-ma koji otklanja ...
Apohometrija merenje odstojanja, razdaljine. ...
Apoftegmatičan u obliku duhovite izreke, kratak a misaon, duhovit. ...
Apoftegma kratka i duhovita izreka, misao, poslovica; up. sentencija....
Sve reči na slovo a