Skip to main content

Aposfragizma značenje

šta znači Aposfragizma

Na latinici: Definicija i značenje reči Aposfragizma (od grčke reči: aro, sphragis pečat) lik urezan u prsten, kao pečat.

Reč Aposfragizma sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. аро, спхрагис печат) лик урезан у прстен, као печат.


Apopatura kuz. predudar; vezivanje, slivanje tonova. ...
Apohromatičan opt. kaže se za sistem sočiva kod koga su tri boje sjedinjene u jed...
Apohromat opt. objek-tiv za mikroskope sa potrebnim okulari-ma koji otklanja ...
Apohometrija merenje odstojanja, razdaljine. ...
Apoftegmatičan u obliku duhovite izreke, kratak a misaon, duhovit. ...
Apoftegma kratka i duhovita izreka, misao, poslovica; up. sentencija....
Sve reči na slovo a