Skip to main content

Aposiopeza značenje

šta znači Aposiopeza

Na latinici: Definicija i značenje reči Aposiopeza (od grčke reči: apo-siopesis zanemljenje) retorika: prećutkivanje, zatajivanje misli: preki-danje govora npr. „Ja ću tebi" . . .!

Reč Aposiopeza sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. апо-сиопесис занемљење) рет. прећуткивање, затајивање мисли: преки-дање говора нпр. „Ја ћу теби" . . .!


Apopatura kuz. predudar; vezivanje, slivanje tonova. ...
Apohromatičan opt. kaže se za sistem sočiva kod koga su tri boje sjedinjene u jed...
Apohromat opt. objek-tiv za mikroskope sa potrebnim okulari-ma koji otklanja ...
Apohometrija merenje odstojanja, razdaljine. ...
Apoftegmatičan u obliku duhovite izreke, kratak a misaon, duhovit. ...
Apoftegma kratka i duhovita izreka, misao, poslovica; up. sentencija....
Sve reči na slovo a