Skip to main content

Apostat značenje

šta znači Apostat

Na latinici: Definicija i značenje reči Apostat (od grčke reči: apostates, latinski apostata) otpadnik, odmetnik od pravog učenja ili prave vere, naročito hrišćanske, npr. Julija Apostata.

Reč Apostat sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. апостатес, лат. апостата) отпадник, одметник од правог учења или праве вере, нарочито хришћанске, нпр. Јулија Апостата.


Apopatura kuz. predudar; vezivanje, slivanje tonova. ...
Apohromatičan opt. kaže se za sistem sočiva kod koga su tri boje sjedinjene u jed...
Apohromat opt. objek-tiv za mikroskope sa potrebnim okulari-ma koji otklanja ...
Apohometrija merenje odstojanja, razdaljine. ...
Apoftegmatičan u obliku duhovite izreke, kratak a misaon, duhovit. ...
Apoftegma kratka i duhovita izreka, misao, poslovica; up. sentencija....
Sve reči na slovo a