Skip to main content

Apostazija značenje

šta znači Apostazija

Na latinici: Definicija i značenje reči Apostazija (od grčke reči: apostasia) odvajanje, odmetanje, otpadništvo, naročito od hrišćanske vere ili crkve.

Reč Apostazija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. апостасиа) одвајање, одметање, отпадништво, нарочито од хришћанске вере или цркве.


Apopatura kuz. predudar; vezivanje, slivanje tonova. ...
Apohromatičan opt. kaže se za sistem sočiva kod koga su tri boje sjedinjene u jed...
Apohromat opt. objek-tiv za mikroskope sa potrebnim okulari-ma koji otklanja ...
Apohometrija merenje odstojanja, razdaljine. ...
Apoftegmatičan u obliku duhovite izreke, kratak a misaon, duhovit. ...
Apoftegma kratka i duhovita izreka, misao, poslovica; up. sentencija....
Sve reči na slovo a