Skip to main content

Apostazirati značenje

šta znači Apostazirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Apostazirati (od grčke reči: apostateo otpadam) otpa-sti, preveriti, odmetnuti se, odvojiti se od pravog učenja ili vere, prevrnuti verom, odreći se vere, načela.

Reč Apostazirati sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. апостатео отпадам) отпа-сти, преверити, одметнути се, одвојити се од правог учења или вере, преврнути вером, одрећи се вере, начела.


Apopatura kuz. predudar; vezivanje, slivanje tonova. ...
Apohromatičan opt. kaže se za sistem sočiva kod koga su tri boje sjedinjene u jed...
Apohromat opt. objek-tiv za mikroskope sa potrebnim okulari-ma koji otklanja ...
Apohometrija merenje odstojanja, razdaljine. ...
Apoftegmatičan u obliku duhovite izreke, kratak a misaon, duhovit. ...
Apoftegma kratka i duhovita izreka, misao, poslovica; up. sentencija....
Sve reči na slovo a