Skip to main content

Apostemacija značenje

šta znači Apostemacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Apostemacija (od latinske reči: apostematio)medicina: gnojenje, zagnojavanje.

Reč Apostemacija sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (нлат. апостематио) мед. гнојење, загнојавање.


Apopatura kuz. predudar; vezivanje, slivanje tonova. ...
Apohromatičan opt. kaže se za sistem sočiva kod koga su tri boje sjedinjene u jed...
Apohromat opt. objek-tiv za mikroskope sa potrebnim okulari-ma koji otklanja ...
Apohometrija merenje odstojanja, razdaljine. ...
Apoftegmatičan u obliku duhovite izreke, kratak a misaon, duhovit. ...
Apoftegma kratka i duhovita izreka, misao, poslovica; up. sentencija....
Sve reči na slovo a