Skip to main content

Apostematozan značenje

šta znači Apostematozan

Na latinici: Definicija i značenje reči Apostematozan (od grčke reči: apo-stema čir, od latinske reči: apostematosus) koji ima oblik čira, koji se gnoji, gnojav.

Reč Apostematozan sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. апо-стема чир, нлат. апостематосус) који има облик чира, који се гноји, гнојав.


Apopatura kuz. predudar; vezivanje, slivanje tonova. ...
Apohromatičan opt. kaže se za sistem sočiva kod koga su tri boje sjedinjene u jed...
Apohromat opt. objek-tiv za mikroskope sa potrebnim okulari-ma koji otklanja ...
Apohometrija merenje odstojanja, razdaljine. ...
Apoftegmatičan u obliku duhovite izreke, kratak a misaon, duhovit. ...
Apoftegma kratka i duhovita izreka, misao, poslovica; up. sentencija....
Sve reči na slovo a