Skip to main content

Aposterioran značenje

šta znači Aposterioran

Na latinici: Definicija i značenje reči Aposterioran (latinski a posteriori) fil. zavisan od iskustva, stvoren na osnovu iskustva; ua. a posteriori.

Reč Aposterioran sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (лат. а постериори) фил. зависан од искуства, створен на основу искуства; уа. а постериори.


Apopatura kuz. predudar; vezivanje, slivanje tonova. ...
Apohromatičan opt. kaže se za sistem sočiva kod koga su tri boje sjedinjene u jed...
Apohromat opt. objek-tiv za mikroskope sa potrebnim okulari-ma koji otklanja ...
Apohometrija merenje odstojanja, razdaljine. ...
Apoftegmatičan u obliku duhovite izreke, kratak a misaon, duhovit. ...
Apoftegma kratka i duhovita izreka, misao, poslovica; up. sentencija....
Sve reči na slovo a