Skip to main content

Apostolska stolica značenje

šta znači Apostolska stolica

Na latinici: Definicija i značenje reči Apostolska stolica (latinski sedas apostolica) papska stolica u Rimu, koju je osnovao apostol Petar.

Reč Apostolska stolica sastoji se od 18 slova.

На Ћирилици: (лат. седас апостолица) папска столица у Риму, коју је основао апостол Петар.


Apopatura kuz. predudar; vezivanje, slivanje tonova. ...
Apohromatičan opt. kaže se za sistem sočiva kod koga su tri boje sjedinjene u jed...
Apohromat opt. objek-tiv za mikroskope sa potrebnim okulari-ma koji otklanja ...
Apohometrija merenje odstojanja, razdaljine. ...
Apoftegmatičan u obliku duhovite izreke, kratak a misaon, duhovit. ...
Apoftegma kratka i duhovita izreka, misao, poslovica; up. sentencija....
Sve reči na slovo a