Skip to main content

Apoteza značenje

šta znači Apoteza

Na latinici: Definicija i značenje reči Apoteza (od grčke reči: apothesis odvajanje, skidanje, ukidanje, apotithemi odvojim, skinem, ukinem) lipti, gubljenje glasa

Reč Apoteza sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. апотхесис одвајање, скидање, укидање, апотитхеми одвојим, скинем, укинем) липти, губљење гласа


Apopatura kuz. predudar; vezivanje, slivanje tonova. ...
Apohromatičan opt. kaže se za sistem sočiva kod koga su tri boje sjedinjene u jed...
Apohromat opt. objek-tiv za mikroskope sa potrebnim okulari-ma koji otklanja ...
Apohometrija merenje odstojanja, razdaljine. ...
Apoftegmatičan u obliku duhovite izreke, kratak a misaon, duhovit. ...
Apoftegma kratka i duhovita izreka, misao, poslovica; up. sentencija....
Sve reči na slovo a