Skip to main content

Apotoma značenje

šta znači Apotoma

Na latinici: Definicija i značenje reči Apotoma (od grčke reči: apotemno odsecam) matematika: razlika između dvaju veličina samerljivih samo kao stepenovanih,to jest podignutih na kvadrat itd. kao između ~U~2p 1, koja je razli: ;a između dijagonale i strane kvadrata; kuz. razlika između celog i narednog polutona.

Reč Apotoma sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. апотемно одсецам) мат. разлика између двају величина самерљивих само као степенованих, тј. подигнутих на квадрат итд. као између ~У~2п 1, која је разли: ;а између дијагонале и стране квадрата; куз. разлика између целог и наредног полутона.


Apopatura kuz. predudar; vezivanje, slivanje tonova. ...
Apohromatičan opt. kaže se za sistem sočiva kod koga su tri boje sjedinjene u jed...
Apohromat opt. objek-tiv za mikroskope sa potrebnim okulari-ma koji otklanja ...
Apohometrija merenje odstojanja, razdaljine. ...
Apoftegmatičan u obliku duhovite izreke, kratak a misaon, duhovit. ...
Apoftegma kratka i duhovita izreka, misao, poslovica; up. sentencija....
Sve reči na slovo a