Skip to main content

Apozicija značenje

šta znači Apozicija

Na latinici: Definicija i značenje reči Apozicija (latinski appositio)gramatika: dodavanje, jedna atributivna imenica kao dodatak nekoj drugoj imenici; zamena subjektova koja ga kazuje drugim imenom, može da ga zameni (npr. Dušan, tvoj mlađi brat, čita knjigu).

Reč Apozicija sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. аппоситио) грам. додавање, једна атрибутивна именица као додатак некој другој именици; замена субјектова која га казује другим именом, може да га замени (нпр. Душан, твој млађи брат, чита књигу).


Apopatura kuz. predudar; vezivanje, slivanje tonova. ...
Apohromatičan opt. kaže se za sistem sočiva kod koga su tri boje sjedinjene u jed...
Apohromat opt. objek-tiv za mikroskope sa potrebnim okulari-ma koji otklanja ...
Apohometrija merenje odstojanja, razdaljine. ...
Apoftegmatičan u obliku duhovite izreke, kratak a misaon, duhovit. ...
Apoftegma kratka i duhovita izreka, misao, poslovica; up. sentencija....
Sve reči na slovo a