Skip to main content

Arabist(a) značenje

šta znači Arabist(a)

Na latinici: Definicija i značenje reči Arabist(a) znalac arapskog jezika, arapske književnosti i umetnosti; naročito: čuveni medicinari srednjeg veka koji su bili pod uticajem arapskih lekara.

Reč Arabist(a) sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: зналац арапског језика, арапске књижевности и уметности; нарочито: чувени медицинари средњег века који су били под утицајем арапских лекара.


Araba orijentalska kola na dva točka, naročito za »sene...
Arahnologija zool. nauka o paucima; veština da se po paučini predvidi kakvo će b...
Arahnolog poznavalac pauka; araneolog...
Arahnoliti geol. kamenje sa otiscima morskih zvezda; arahniti....
Arahnoide pl. zool. v. arahnide. ...
Arahnoida zool. paučinaste moždana opna....
Sve reči na slovo a