Skip to main content

Arahnoliti značenje

šta znači Arahnoliti

Na latinici: Definicija i značenje reči Arahnoliti (od grčke reči: arachne, lithos kamen)geologija: kamenje sa otiscima morskih zvezda; arahniti.

Reč Arahnoliti sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. арацхне, литхос камен) геол. камење са отисцима морских звезда; арахнити.


Araba orijentalska kola na dva točka, naročito za »sene...
Arahnologija zool. nauka o paucima; veština da se po paučini predvidi kakvo će b...
Arahnolog poznavalac pauka; araneolog...
Arahnoliti geol. kamenje sa otiscima morskih zvezda; arahniti....
Arahnoide pl. zool. v. arahnide. ...
Arahnoida zool. paučinaste moždana opna....
Sve reči na slovo a