Skip to main content

Arabizirati značenje

šta znači Arabizirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Arabizirati udesiti po arapski; govoriti arapski; upotrebljavati u govoru arapske reči; ugledati se na Arabljane, npr. u umetnosti.

Reč Arabizirati sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: удесити по арапски; говорити арапски; употребљавати у говору арапске речи; угледати се на Арабљане, нпр. у уметности.


Araba orijentalska kola na dva točka, naročito za »sene...
Arahnologija zool. nauka o paucima; veština da se po paučini predvidi kakvo će b...
Arahnolog poznavalac pauka; araneolog...
Arahnoliti geol. kamenje sa otiscima morskih zvezda; arahniti....
Arahnoide pl. zool. v. arahnide. ...
Arahnoida zool. paučinaste moždana opna....
Sve reči na slovo a