Skip to main content

Aragonit značenje

šta znači Aragonit

Na latinici: Definicija i značenje reči Aragonit poš. bezbojan ili žućkast mineral, karbonat kreča, kristališe po rombskom sistemu (naziv po Aragoniji, pokrajini u Španiji).

Reč Aragonit sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: пош. безбојан или жућкаст минерал, карбонат креча, кристалише по ромбском систему (назив по Арагонији, покрајини у Шпанији).


Araba orijentalska kola na dva točka, naročito za »sene...
Arahnologija zool. nauka o paucima; veština da se po paučini predvidi kakvo će b...
Arahnolog poznavalac pauka; araneolog...
Arahnoliti geol. kamenje sa otiscima morskih zvezda; arahniti....
Arahnoide pl. zool. v. arahnide. ...
Arahnoida zool. paučinaste moždana opna....
Sve reči na slovo a