Skip to main content

Arahnide značenje

šta znači Arahnide

Na latinici: Definicija i značenje reči Arahnide (od grčke reči: arachne, latinski agapea pauk, od grčke reči: eldos vid, oblik) pl.zoologija: paucima slične životinje, pauci; arahnoide.

Reč Arahnide sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. арацхне, лат. агапеа паук, грч. елдос вид, облик) пл. зоол. пауцима сличне животиње, пауци; арахноиде.


Araba orijentalska kola na dva točka, naročito za »sene...
Arahnologija zool. nauka o paucima; veština da se po paučini predvidi kakvo će b...
Arahnolog poznavalac pauka; araneolog...
Arahnoliti geol. kamenje sa otiscima morskih zvezda; arahniti....
Arahnoide pl. zool. v. arahnide. ...
Arahnoida zool. paučinaste moždana opna....
Sve reči na slovo a