Skip to main content

Araneografija značenje

šta znači Araneografija

Na latinici: Definicija i značenje reči Araneografija (latinski agapea pauk, od grčke reči: grapho pišem; opisujem) opisivanje pauka.

Reč Araneografija sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (лат. агапеа паук, грч. грапхо пишем; описујем) описивање паука.


Araba orijentalska kola na dva točka, naročito za »sene...
Arahnologija zool. nauka o paucima; veština da se po paučini predvidi kakvo će b...
Arahnolog poznavalac pauka; araneolog...
Arahnoliti geol. kamenje sa otiscima morskih zvezda; arahniti....
Arahnoide pl. zool. v. arahnide. ...
Arahnoida zool. paučinaste moždana opna....
Sve reči na slovo a