Skip to main content

Aranžirati značenje

šta znači Aranžirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Aranžirati (fr. arranger) urediti, uređiva-ti, srediti, sređivati, rasporediti; udesiti, udešavati; spremiti, prirediti, priređivati; izravnati, verovnike zadovoljiti, poravnati; složiti, napraviti sporazum.

Reč Aranžirati sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (фр. аррангер) уредити, уређива-ти, средити, сређивати, распоредити; удесити, удешавати; спремити, приредити, приређивати; изравнати, веровнике задовољити, поравнати; сложити, направити споразум.


Araba orijentalska kola na dva točka, naročito za »sene...
Arahnologija zool. nauka o paucima; veština da se po paučini predvidi kakvo će b...
Arahnolog poznavalac pauka; araneolog...
Arahnoliti geol. kamenje sa otiscima morskih zvezda; arahniti....
Arahnoide pl. zool. v. arahnide. ...
Arahnoida zool. paučinaste moždana opna....
Sve reči na slovo a