Skip to main content

Aranžman značenje

šta znači Aranžman

Na latinici: Definicija i značenje reči Aranžman (fr. arrangement) uređivanje, uređenje, red, raspored; sporazum, poravnanje, izmirenje; kuz. obrada, udešavanje.

Reč Aranžman sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (фр. аррангемент) уређивање, уређење, ред, распоред; споразум, поравнање, измирење; куз. обрада, удешавање.


Araba orijentalska kola na dva točka, naročito za »sene...
Arahnologija zool. nauka o paucima; veština da se po paučini predvidi kakvo će b...
Arahnolog poznavalac pauka; araneolog...
Arahnoliti geol. kamenje sa otiscima morskih zvezda; arahniti....
Arahnoide pl. zool. v. arahnide. ...
Arahnoida zool. paučinaste moždana opna....
Sve reči na slovo a