Skip to main content

Areometar značenje

šta znači Areometar

Na latinici: Definicija i značenje reči Areometar (od grčke reči: araios redak, metron mera)fizika: sprava za merenje gustine i specifič-ne težine tečnosti; gravimetar, hidrome-tar.

Reč Areometar sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. араиос редак, метрон мера) физ. справа за мерење густине и специфич-не тежине течности; гравиметар, хидроме-тар.


Are silogistika srednjovekovni naziv za Aristotelovu logiku....
Are vova nova umetnost, muzički stil u XIV i XV v. koji predstavlja prekretni...
Are angina stara umetnost; muz. muzički stil koji se razvio u Parizu od kraja ...
Are umetnost, veština; zanat, posao; teorija umetnosti ili nauke....
Aretologija fil. nauka o vrlini, deo etike...
Aretirati zaustaviti, zaustavljati, zadrhtati, zadržavati; obustaviti, obustav...
Sve reči na slovo a