Skip to main content

Areražirati značenje

šta znači Areražirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Areražirati (fr. arrerager) biti u zaostat-ku s primanjem, ne biti isplaćen.

Reč Areražirati sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (фр. аррерагер) бити у заостат-ку с примањем, не бити исплаћен.


Are silogistika srednjovekovni naziv za Aristotelovu logiku....
Are vova nova umetnost, muzički stil u XIV i XV v. koji predstavlja prekretni...
Are angina stara umetnost; muz. muzički stil koji se razvio u Parizu od kraja ...
Are umetnost, veština; zanat, posao; teorija umetnosti ili nauke....
Aretologija fil. nauka o vrlini, deo etike...
Aretirati zaustaviti, zaustavljati, zadrhtati, zadržavati; obustaviti, obustav...
Sve reči na slovo a