Skip to main content

Arpantaža značenje

šta znači Arpantaža

Na latinici: Definicija i značenje reči Arpantaža (fr. arpentage) zemljomerstvo; premeravanje (ili: merenje) zemlje.

Reč Arpantaža sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (фр. арпентаге) земљомерство; премеравање (или: мерење) земље.


Arpikord muzički instrumenat po zvuku sličan harfi, spinet; arpihord....
Arpeđo muz. lomljenje tona kao na harfi....
Arpeđirati muz. svirati na harfu; tonove jednog akorda svirati raz-lomljeno ali...
Arpeđatura muz. niz razlomljenih akorada....
Arpeđato muz. kao na harfi, tj. u razlomljenim akordima....
Arpadžik sitan crni luk za presađivanje....
Sve reči na slovo a