Skip to main content

Arpeđirati značenje

šta znači Arpeđirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Arpeđirati (ital. arpeggiare) muz. svirati na harfu; tonove jednog akorda svirati raz-lomljeno ali brzo jedne za drugim; podrugljivo: tandrkati.

Reč Arpeđirati sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (итал. арпеггиаре) муз. свирати на харфу; тонове једног акорда свирати раз-ломљено али брзо једне за другим; подругљиво: тандркати.


Arpikord muzički instrumenat po zvuku sličan harfi, spinet; arpihord....
Arpeđo muz. lomljenje tona kao na harfi....
Arpeđirati muz. svirati na harfu; tonove jednog akorda svirati raz-lomljeno ali...
Arpeđatura muz. niz razlomljenih akorada....
Arpeđato muz. kao na harfi, tj. u razlomljenim akordima....
Arpadžik sitan crni luk za presađivanje....
Sve reči na slovo a