Skip to main content

Asperitet značenje

šta znači Asperitet

Na latinici: Definicija i značenje reči Asperitet (latinski asperitas) hrapavost, neravnina; oporost, surovost, grubost, neotesa-nost; tvrdoća, krutost.

Reč Asperitet napisana unazad: asperitet i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. асперитас) храпавост, неравнина; опорост, суровост, грубост, неотеса-ност; тврдоћа, крутост.

Slično: 
Aspra najmanja novčana jedinica u Turskoj, para....
Aspirirati tražiti nešto, težiti za nečim; udisati, uvlačiti u sebe, usisavati;...
Aspirin farm. fabrički naziv za acetilo--salicilnu kiselinu , prašak koji otk...
Aspiracija gram. izgovaranje s hukom, s dahom, pri čemu se čuje glas sličan gl...
Aspirator sprava za usisa-vanje prašine, gasa ili tečnosti, usisač, usisaljka;...
Aspirata pl. gram. suglasnici s dahom....
Sve reči na slovo a